Tietosuojaseloste

Tämä on Kirjoittajayhdists Paltta ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi Jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Kirjoittajayhdistys Paltta ry
Osoite: Utinatu 15 A 15
Postitoimipaikka: 45200nKouvola
Puhelinnumero: 0401534362
Sähköpostiosoite: kirjoittajayhdistys.paltta@gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Kirsi Komulainen
Osoite:
Postinumero:
Postitoimipaikka:
Puhelinnumero: 0401534362
Sähköposti: kirmarkom@gmail.com

3. Jäsenrekisterin päivittäjät

Nimi: Pirjo Ahlberg
Osoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka: 
Puhelinnumero: 
Sähköposti: pirjoliisa.ahlberg@outlook.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: 
Yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan. Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja jäsensuhteen hoitamista varten. Voimme olla yhteydessä jäseniin tarjotaksemme jäsenyyteen liittyviä palveluita. Voimme käsitellä henkilötietoja myös jäsenkyselyitä varten. 


5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Yhdistys saa tallennettavat tiedot henkilöltä itseltään hänen liittyessään yhdistyksen jäseneksi tai ilmoittautuessaan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.
Yhdistys päivittää jäsentietoja tarvittaessa jäsen ilmoituksesta. 

6. Rekisterin tietosisältö 

Kerättäviä tietoja ovat: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes jäsen ilmoittaa eroavansa yhdistyksen jäsenyydestä tai hänen tiedetään menehtyneen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Evästeitä ei käytetä

11. Rekisterin suojaus 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet . Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.