Säännöt

Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Kirjoittajayhdistys Paltta ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2 §
Kirjoittajayhdistys Paltta toimii Kaakkois-Suomen kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä sekä edistää alueellaan kirjallista kulttuuria ja ammattitaitoa. Siksi yhdistys järjestää koulutusta, arvostelupalvelua kirjoittajille, kirjallisia tilaisuuksia ja kirjoituskilpailuja, harjoittaa julkaisutoimintaa, osallistuu kulttuurikeskusteluun ja vaalii kansainvälisiä suhteita.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi johtokunta voi hyväksyä kirjallisesta hakemuksesta kirjailijan, aktiivisen kirjoittajan, arvostelijan, kääntäjän tai muulla tavoin kirjallisuuden parissa toimivan henkilön. Erikoisesti ansioituneen jäsenen tai ulkopuolisen henkilön voi johtokunta kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi.
Paitsi yhdistyslaissa mainittujen syiden nojalla voidaan jäsen, joka ei kahden (2) vuoden kuluessa ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan, katsoa eronneeksi yhdistyksestä. Muissa tapauksissa erottaminen päätetään yhdistyksen kokouksessa, ja siitä täytyy, ellei päätös ole yksimielinen, äänestyksessä kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä.

4 §
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosittain. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että (3) jäsentä on kerrallaan erovuorossa. Johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet voidaan valita johtokuntaan uudestaan.
Jos johtokunnan jäsen eroaa yhdistyksestä, hänen tilalleen on valittava uusi jäsen, jonka toimikausi on sama kuin eronneen jäsenen.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Sihteeriksi ja taloudenhoitajaksi voidaan ottaa yhdistyksen ulkopuolinen henkilö.

5 §
Johtokunnan tehtävänä on
1)       edistää yhdistyksen tarkoitusperiä
2)       valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua kokoukset koolle ja toteuttaa kokousten päätökset
3)       hyväksyä jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
4)       hoitaa rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia kirjanpidosta
5)       sopia tehtävissä tarvittaville henkilöille maksettavista palkkioista ja korvauksista
6)       laatia yhdistyksen toimintakertomus ja suunnitelma sekä talousarvioehdotus
7)       hoitaa juoksevat asiat
8)       ratkaista ja toteuttaa kaikki yhdistyksen asiat, jotka lain ja sääntöjen mukaan eivät kuulu yhdistyksen kokousten päätettäviksi.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kolme  jäsentä on läsnä. Äänestyksessä jokaisella jäsenellä on yksi ääni; äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa arpa. Johtokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja joka tarkastetaan joko heti tai seuraavassa kokouksessa.

6 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat luovutetaan toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tehdystä tarkastuksesta johtokunnalle lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Muita kokouksia pidetään tarvittaessa johtokunnan päätöksellä tai milloin vähintään viisi yhdistyksen jäsentä tai muutoin yhdistyslain yhdistyksen kokouksista säädetyn mukaan pyytää kirjallisesti johtokunnalta kokouksen kutsumista. Johtokunta kutsuu kokoukset koolle sähköpostitse ja ilmoittamalla kokouksesta yhdistyksen kotisivuilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokouksessa
1)        todetaan kokouksen laillisuus
2)        valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3)        esitetään ja hyväksytään johtokunnan kertomus päättyneeltä toimivuodelta
4)        esitetään toiminnantarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
5)        määrätään jäsenmaksun suuruus
6)        esitetään ja hyväksytään johtokunnan laatima seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus
7)       suoritetaan
a)           johtokunnan puheenjohtajan vaali
b)           johtokunnan jäsenten vaali
c)           yhden toiminnantarkastajan ja hänen varajäsenensä vaali
d)           mahdollisten toimikuntien jäsenten vaali
8)        keskustellaan ja päätetään johtokunnan esittämistä asioista.

Muissa yhdistyksen kokouksissa käsitellään vain ne asiat, jotka on kokouskutsussa ilmoitettu. Jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin johtokunnalle. Yhdistyksen kokouksissa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa yhdessä tarkistamaan kokouksen pöytäkirja, joka puheenjohtajan ja sihteerin on sitä ennen allekirjoitettava.

9 §
Sen lisäksi mitä yhdistyslaissa ja näissä säännöissä on määrätty, toimitaan äänestettäessä seuraavasti.
1)           kullakin jäsenellä on yksi ääni
2)           jäsen saa äänestää yhdellä valtakirjalla
3)           äänestys suoritetaan suljetuin lipuin, jos joku sitä vaatii
4)           äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö; jos suljetuin lipuin äänestettäessä äänet jakautuvat tasan, ratkaisee päätöksen arpa, avoimessa äänestyksessä se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

10 §
Toiminnassa tarvittavia rahavaroja yhdistys hoitaa yleisrahastossaan, josta vuotuinen ylijäämä voidaan kokonaan tai osittain siirtää erikoisrahastoon. Erikoisrahastolla on yhdistyksen kokouksen hyväksymät säännöt. Mikäli rahasto on saatu lahjoituksena tai  testamentilla, noudatetaan lahjoittajan tai testamentin tekijän asettamia ehtoja.

11 §
Näiden sääntöjen muuttamispäätös on tehtävä vuosikokouksessa tai johtokunnan kokoon kutsumassa yhdistyksen yleisessä kokouksessa ja vähintään 2/3 päätöksen tekoon osallistuvista jäsenistä kannattaa sitä.

12 §
Yhdistyksen purkaminen tapahtuu samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Yhdistyksen purkautuessa sen puhdas omaisuus on määrättävä jollekin yhdistyksen  toiminta-alueella toimivalle Suomen kulttuurirahaston aluerahastolle.

13 §
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.